Fasadrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av fasaden på Sveagatan 12 och Majorsgatan 6.

Arbetets ursprungliga omfattning:

 • Renovering av tegelfogar: fräsning och omfogning
 • Renovering av stålbalkar: friläggande av tegel, rostskyddsbehandling, återmurning.
 • Renovering av tegelbalkar: friläggande av balk över fönster, produktion av ny armerad balk, återmurning
 • Renovering av burspråksornamentik: Mallning, formning, gjutning.
 • Renovering av gesimsränna (takavvattning): rivning befintlig ränna, nya snickarier samt plåtarbeten.
 • Renovering av takplåt: rivning av bef takplåt på delar av tak i anslutning till gesims. Ny plåt återläggs.
 • Renovering fönster: Ommålning utsida, kontroll av öppning/stängningsfunktion, tätning samt åtgärder om brist föreligger
 • Renovering av balkongbärning: Uppbilning och friläggande av armering, rostskyddsbehandling och omgjutning.

När byggnadsställningar nu har rests och arbeten påbörjats har oförutsedda skador konstaterats. Taket visade sig vara i sämre skick än förväntat. När fogning påbörjades såg entreprenören tecken på svampangrepp. ”Botaniska analysgruppen” har gjort en mikrobiologisk analys som visar på riklig mängd rötsvampshyfer och förekomst av äkta hussvamp.

Dessa mikrober är inte hälsofarliga.

Dessa skador gör att renoveringsarbetena måste utökas i omfattning vilket ger en helt ny tidsplan och kommer att ge kraftigare störningar för er hyresgäster. Det här är sådant som kan uppstå i fastigheter och upptäcks först när det görs sedvanligt underhållsarbete på fasaden. Detta fel måste åtgärdas.

Arbetet i stort

Kartläggningsarbetet efter att svampangreppen har varit stort. Förutom att ta en mängd prover för att utröna vilka lägenheter som måste åtgärdas så har även byggnadens uppbyggnad behövt undersökas närmare.

Den första vindslägenheten är blottlagd och den ansatta lösningen håller på att testas.

Information i stort

En svårighet med renoveringar som berör icke synliga delar är att det inte går att veta skadans omfattning förrän materialet är åtkomligt. Därför är alla planer, som alltid, något som är förändringsbart.

 • Provtagning av hela fastigheten. Klart
 • Analys för att se vilka lägenheter som med säkerhet kommer att påverkas och meddela dessa. Klart
 • Plan i stort. Delar i anslutning till tak först. Arbete uppifrån och ned så ställning kan rivas efter hand. Sveag före Majorsg. Klart
 • Analys av första lägenhet och grovplanering för resten av lägenheterna. Klart för Sveagatan, Majorsgatan så visar det sig inte gå att starta förrän Sveagatan är klar (ifall vi inte lyckas hitta någon väg runt de tekniska utmaningarna) 

Vi förstår att en del hyresgäster har önskat mer information. Innan den första lägenheten är klar är det inte möjligt att lämna någon information som går att slå fast. Det går dock utmärkt att direkt tala med entreprenörens sakkunnige enligt kontaktinformationen. Då går det att få ett resonerande samtal för att förstå var osäkerheter ligger och vad det innebär för dig som hyresgäst.

Vi har inriktat oss på att i första hand kunna informera er ifall er lägenhet blir direkt berörd eller inte.
Nästa steg är att i första hand informera de hyresgäster som först blir direkt påverkade, dvs de högst upp.

28 Maj fick hyresgäster möjlighet att komma upp på ställningen för att se hur omfattande arbetet är och ställa frågor. En frågelista har överlämnats som kommer att besvaras efter hand som det är möjligt.

Entreprenören har nu en arbetsplanering för kommande arbeten - som berör arbeten inne i lägenheterna - som genomarbetats några gånger. Planering för Majorsgatan kommer om en vecka.

Den återfinns som "Sveagatan OTA Planering" bland de nedladdningsbara filerna i marginalen. Siffror i ritningen återfinns bland de objektnummer (1-22) som alla lägenheter har.

Ytrabatter

Nu när de första lägenheterna börjar bli färdiga kommer hyresrabatter att automatiskt utdelas. De kommer på nästföljande hyresavi, (dvs kvartalet efter). Rabattens storlek är proportionell mot ytans storlek och dagar relativt normalhyran. Den utbetalas automatiskt vid ett tillfälle.